Werkgroepen, activiteiten, beleidsplan, privacyverklaring

Ambtelijke werkgroepen

Kerkenraad: het bestuur van de gemeente.
Diaconie: heeft tot taak hulp te bieden aan hen die hulp nodig hebben (mw. H. Blok, Postbus 10, 1930 AA Egmond aan Zee, tel. 072 -5064581)
Z(ending), W(erelddiaconaat) en O(ntwikkelingssamenwerking): probeert op meerdere manieren de onderwerpen van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking aan de orde te laten komen.
Pastoraal overleg: training van ouderlingen en diakenen die huisbezoeken doen.
College van kerkrentmeesters: houdt zich bezig met het beheer van de kerken

Andere werkgroepen

Redactie ‘Samenvaart’ : het kerkblad verschijnt 3 x per jaar
Liturgiegroep: heeft inbreng bij de inhoud van de diensten
Oecumenische werkgroep: afgevaardigden van alle kerken van Egmond bereiden een aantal diensten voor en bespreken zaken die van belang zijn voor de oecumene.
Public relations: onderhoudt de contacten met de media en verzorgt publicaties

Activiteiten voor jong en oud

Open Huis (oecumenisch): iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Het Gebouw naast de Protestantse kerk in Egmond

Er zijn twee gespreksgroepen:

a) een tweewekelijkse groep die bijbelstudie doet, van oktober t/m april. Telkens op donderdagmiddagen, van 15.15-16.15 uur. Leiding: ds. Saskia Ossewaarde.

b)  een maandelijkse gespreksgroep, op de eerste woensdagavond van de maand, van oktober t/m april; van 20.00-22.00 uur. Steeds wisselend thema (bv, een thema met gastspreker, bijbelstudie, film).

Beleidsplan 2016-2020 van de protestantse gemeente te Egmond

Algemeen

De Protestantse Gemeente Egmond is verspreid over drie dorpen: Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. Deze dorpskernen hebben ieder hun eigen karakter, cultuur en sfeer.
Egmond aan ZeeEgmond aan den Hoef en Egmond-Binnen maken deel uit van de burgerlijke gemeente Bergen, waartoe voorts nog behoren Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl en Groet.
Belangrijke bronnen van inkomsten zijn: toerisme, landbouw (bollenteelt), veeteelt en klein-industrie.
De Egmonden hebben een grote cultuurhistorische waarde, die niet alleen gestalte krijgt in gebouwen en landschap, maar ook in evenementen en exposities.
Egmond profileert zich als familiebadplaats. In de zomermaanden worden de dorpen overspoeld met toeristen, uit binnen- en buitenland.

Een deel van hen bezoekt de wekelijkse vieringen van onze gemeente. Daarbij staat gastvrijheid hoog in ons vaandel. Samen proberen we verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en daarbij de grenzen te verleggen.
Ook in oecumenisch opzicht proberen we dit te verwezenlijken. De samenwerking met de Oud-katholieke parochie en de Rooms-katholieke parochies heeft een belangrijke plaats in de Egmonden.

In de Egmonden zijn vijf basisscholen.
Er zijn twee zorgcentra: de Prins Hendrikstichting en zorgcentrum Huize Agnes.

De Protestantse gemeente bezit twee kerkgebouwen.
De Protestantse kerk te Egmond aan Zee is een fraai, gerestaureerd pand uit 1746. Een goed functionerend verenigingsgebouw, “het Gebouw”, is er aan vast gebouwd.
De Protestantse kerk te Egmond-Binnen dateert uit 1836. Het lieflijke kerkje is in 1993 gerestaureerd en uitgebreid met een keukentje en een toiletruimte. Het kabinetorgel uit 1762, dat onder Monumentenzorg valt, is ingrijpend gerestaureerd in 1999. De NH kerk in Egmond aan den Hoef, de Slotkapel, is aan een stichting overgedragen.

Per zondag is er één viering, doorgaans in Egmond aan Zee. Op de eerste zondag van de maand in Egmond-Binnen. Vier keer per jaar is er een kerkdienst in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef.
Drie keer per maand is er een viering in de Prins Hendrik Stichting, verzorgd door respectievelijk de Rooms-katholieke parochie, de Oud-katholieke parochie en de Protestantse Gemeente.

Per medio september 2015 staan in de kerkelijke gemeente 202 belijdende leden en 193 doopleden geregistreerd. In de loop der jaren is de vergrijzing meer en meer toegenomen. Het huidige ledenbestand bestaat voor een belangrijke deel uit 60-plussers.

De PKN-gemeente Egmond is een sterk vergrijzende gemeente, waarin jeugd en jongeren ontbreken. Desondanks is er een toereikende groep meelevenden, die zich met enthousiasme inzet voor het werk in de gemeente.

De kerkenraad heeft uitgesproken, dat zij een “missionaire” gemeente wil zijn, een gemeenschap, die uitnodigend is, naar buiten gericht in woord en daad. Zo hebben wij niet alleen aandacht voor onze eigen leden, maar hebben we ook oog voor onze gasten en degenen, die verder van de kerk afstaan.

De samenwerking met de twee andere kerkgenootschappen in ons dorp is al heel lang niet meer weg te denken in onze activiteiten. Gemeenschappelijke kerkdiensten zijn daarvan het voorbeeld.

Aan de gemeente is één predikant verbonden met een dienstverband van 80%. De kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit ouderlingen, diakenen en vertegenwoordigers van het College van kerkrentmeesters. Maandelijks is er een vergadering, die wordt voorbereid door het moderamen.

Visie op kerk zijn. 

De gemeente van Jezus Christus in de Egmonden is een gemeente, een kerk die tijd en ruimte biedt voor viering en bezinning, voor eerbiedige, liefdevolle omgang met God en met elkaar, met het oog op de wereld, te beginnen de vele gasten (toeristen) die jaarlijks de diensten bezoeken en ook na de diensten een warm onthaal krijgen tijdens het koffie-uur in het Gebouw.
In het winterseizoen, van oktober t/m maart, wordt de saamhorigheid versterkt door maandelijkse soepmaaltijden.
In de kerk mag de gemeente –  mét die gasten!  –  wonen, zich thuis, op haar gemak voelen. Op vaste momenten mogen mensen er tijdelijk hun tent op slaan, zich laven, hun ziel laten opleven om daarna de wereld weer in te kunnen gaan.
Altijd zal er ruimte worden vrijgehouden voor de ontmoeting met de Eeuwige God, Bron van ons leven, die gezegd heeft ‘Ik zal er zijn’ – God, die bij uitstek de mensen aanroept, aanspreekt, zodat zij, door die aanroep opgewekt, op hun beurt antwoorden.
De gemeente werkt er voortdurend aan dat met regelmaat dit levenslicht, deze levenskracht worden hernieuwd en gedeeld. Het Woord wordt gehoord en uitgelegd, de doop wordt bediend, brood en wijn worden gedeeld, liederen gezongen, gebeden uitgesproken, de zegen op de gemeente gelegd. Dit alles geschiedt met aandacht en zorg, met geur, kleur en smaak: hoorbaar, tastbaar, voelbaar, zichtbaar.
Het geloof mag met geest, ziel en lichaam worden beleefd!
In vrijheid komt de gemeente samen en zij is bereid te leren om zich te blijven verwonderen over de lankmoedige liefde die God voor ons mensen heeft. Daarbij leeft zij in het besef dat Gods liefde voor ons een oproep is om aan vrede en gerechtigheid te bouwen in deze wereld. Ook die, vaak storende functie heeft de gemeente in de samenleving, een functie die niet in het straatje past van de dagelijkse routine van de maatschappij.
De gemeente wil ernst maken met het priesterschap der gelovigen. Ieder gemeentelid draagt mede verantwoordelijkheid voor de gemeente.

Samenvattend: de Protestantse Gemeente Egmond herkent in haar visie een heel aantal van de z.g. ‘kansrijke modellen voor de missionaire gemeente’ die in 2009 werden aangereikt door de landelijke dienstenorganisatie: de gemeente is gastvrij, betrokken, zij put uit de Bron, zij dient, viert en leert, is pastoraal bewogen – en dat niet alleen op de kruispunten van het leven.

Pastoraat

De pastorale  –  herderlijke  –   zorg en aandacht richt zich op ‘heel de mens’, onder het aspect van zijn geestelijk functioneren. Het gaat in de pastorale zorg om het vergezellen van mensen, in persoonlijke ontmoetingen, individueel of in een kleine groep. Deze zorg is verbonden met de christelijke geloofsgemeenschap: de ontmoeting staat in het perspectief van het verhaal van God met mensen, opgetekend in de Schriften.
De pastorale zorg heeft oog voor de situatie en omstandigheden van ieder mens die bezocht wordt.
Pastoraat hoopt te bewerkstelligen dat de deelnemers in deze ontmoetingen iets ervaren van ondersteuning, leiding, troost, heling en verzoening in hun leven.
De herderlijke zorg krijgt daar gestalte waar gemeenteleden bereid zijn om te zien naar elkaar en naar anderen. Voorts worden pastorale taken verricht door de predikant, ouderlingen, diakenen en derden, op wie te allen tijde een beroep kan worden gedaan.
Daarnaast is er dagelijks van 9.00-10.00 uur telefonisch spreekuur in de pastorie.
Steeds wordt naar wegen gezocht om de drempel te verlagen en het leggen van contact met gemeenteleden en andere Egmonders te bevorderen.

 • Taken van de wijkteams (ouderlingen / diakenen / derden):
 • bezoeken van jarigen boven de 75 jaar, jubilarissen;
 • verwelkomen van nieuw ingekomenen;
 • signaleren van en mensen bezoeken in crisissituaties;
 • bezoeken van ouderen in de zorgcentra de Prins Hendrik Stichting en Huize Agnes.

Tweemaal per jaar ontmoeten de leden van de wijkteams, ouderlingen, diakenen en predikant elkaar om ervaringen uit te wisselen en is er ruimte voor vorming en toerusting.

Diaconie

Dienen is het kernwoord voor de missionair-diaconale gemeente:

 • barmhartigheid doen
 • het signaleren van knelsituaties in de samenleving.
 • onrecht aan de kaak stellen (d.m.v. protestbrieven aan de lokale en landelijke overheden).
  De diaconie wil in de kerk, de samenleving en de wereld delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en, waar onrecht is, te getuigen van Gods gerechtigheid. Deze taak betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
  De diaconie verricht haar werk binnen het door de kerkenraad vastgestelde beleid, waarbij het maken van keuzes onontbeerlijk is.
  Uitgangspunt:  hulpverlenen zonder aanzien des persoons, zonder beoordeling of veroordeling van de maatschappelijke of politieke situatie van betrokkenen.
  Onderdeel van dit uitgangspunt is het ter hand stellen van een bedrag aan z.g. stille hulp aan de predikant.
  In de samenleving is de diaconie actief betrokken bij allerhande ‘netwerken’ van organisaties en mensen die zich inzetten voor het welzijn van mens en samenleving (bijv. Amnesty International, Wereldwinkel, de Arme Kant en Vluchtelingenwerk). Ook is de diaconie betrokken bij de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de burgerlijke gemeente Bergen.

Een resultaat van het werk van de diaconieën van Oud-katholieke Kerk, Rooms-katholieke Kerk en Protestantse Kerk is het wekelijkse Open Huis: op donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur wordt  in Het Gebouw open huis verleend aan passanten en gemeenteleden voor koffie en/of  een gesprek.

De diaconie is verantwoordelijk voor:

 • Inzamelen van gaven. Wat betreft de collecte in de veertigdagentijd: daarin   wordt nauw samengewerkt met de andere kerken in de Egmonden.
 • Verwerken en bestemmen van collecten en giften
 • Voorbereiding van en assistentie bij de Heilig Avondmaalvieringen (in het  kader van recht doen – natuurlijk met Fair Trade wijn!).
 • Bloemengroet
 • Oogstdienst (attenties)
 •  Materiële hulp aan leden van de kerkelijke gemeente en aan anderen
 •  Hulpverlening via Kerk in Actie, bij voorkeur door zo concreet mogelijk deel te nemen aan projecten;
 • De gemeente bewust maken van haar verbondenheid met mensen waar ook ter wereld en haar  verantwoordelijkheid om de nood in de wereld te lenigen.
 • Beheer van diaconale eigendommen
 • Administratie en financieel beheer diaconie

De diaconie maakt jaarlijks een plan hoe door middel van voorlichting en metterdaad het werk van Kerk in Actie in binnen- en buitenland wordt gesteund. Aangezien een deel van de inkomsten van de diaconie afkomstig is van belegd vermogen heeft de diaconie, met goedkeuring van de kerkenraad, een beleggingsbeleid vastgesteld met de volgende randvoorwaarden:

 • Beleggingen moeten risicomijdend zijn;
 • Ongeveer 5 % van het vermogen wordt belegd in sociaal-ethische beleggingsvormen.
 • In bijzondere gevallen (ook dan in overleg met de kerkenraad) kan overwogen worden een deel van het vermogen op andere wijze te besteden.

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie werkt in samenwerking met de predikant aan een gevarieerde inbreng in de liturgie vanuit de gemeente, met het oog op die gemeente. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat liturgie een aangelegenheid is die de hele gemeente betreft. Het is dan ook vanuit dit perspectief dat de liturgiecommissie medewerking verleent op de volgende wijzen:

 • gebed van de zondag en Schriftlezingen (m.m.v. een groep lectoren);
  keuze van eventuele extra teksten (gedichten, bijzondere liederen e.d.).
 • Extra aandacht wordt besteed aan feestelijke en bijzondere diensten, zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasmorgen, Pinksteren, Voleindingszondag, Kerstnacht en Kerstmorgen.

Vorming en toerusting

Toen een Latijns-Amerikaanse kerk in de jaren tachtig van de vorige eeuw een instituut oprichtte speciaal bedoeld voor theologische vorming van gemeenteleden gaf zij dat de volgende slogan mee:
Een levende gemeente deelt verantwoordelijkheden en investeert in de gaven van haar leden”.
Elke gemeente is een lerende gemeente, die wegen zoekt ter verdieping van het persoonlijk beleefde geloof en van de geloofsgemeenschap.

Ieder seizoen is er daarom gelegenheid deel te nemen in vorming en toerustingswerk.
Gemeenteleden kunnen kiezen uit een bescheiden aanbod van zgn. “kringen” of gespreksgroepen. In  2015-2016 lopen er drie: over Marcus, over Christelijke Dogmatiek en een gespreksgroep met maandelijks wisselende thema’s.
Ook de komende jaren zal het kringwerk worden aangeboden. Steeds zal minstens één gespreksgroep een bijbelstudie zijn.

Jeugdwerk

In onze sterk vergrijzende kerkelijke gemeenschap is het niet gemakkelijk jeugd en jongeren te binden aan geloof en kerk. Geregeld komen twee kinderen met hun ouders mee naar de kerk. Het beleid is erop gericht hen op te voeden in het geloof d.m.v. tweewekelijkse kindernevendiensten.
In de zomermaanden komen soms meer kinderen naar de kerk: kroost van de vakantiegangers. Tijdens die vakantieperiode worden wekelijks kindernevendiensten gehouden, die duidelijk in een behoefte voorzien.

Het streven is regelmatig voeling te houden met de jonge doelgroep in de Egmonden.
Sinds 2008 onderhoudt de predikant contact met de Interconfessionele Basisschool ‘De Branding’ door het geven van enkele godsdienstlessen aan de leerlingen van de bovenbouw. In de voor ons liggende jaren worden contacten met de school onderhouden in samenwerking met de Oud-katholieke parochie. Ook wordt contact gezocht met de Openbare Basisschool ‘De Driemaster’.
Gezien de leeftijdsopbouw van onze gemeente is een jeugdprogramma niet van toepassing.

Communicatie

Bestaande vormen:

 • Het kerkblad “Samenvaart”: verschijnt 7 x per jaar; mededelingen, die buiten de verschijningsperiodes vallen, worden vanaf de kansel gedaan.
 • De website biedt relevante informatie (bv over de kerkdiensten).
 • De lokale omroep Radio 80, waarin geregeld ruimte is voor kerknieuws.
 • “Contact” en “de Duinstreek”, regionale huis-aan-huisbladen, waarin kerkdiensten en bijzondere vieringen worden gemeld.
 • Tevens worden alle diensten verspreid bij de plaatselijke vakantieparken ter informatie van de vele gasten.
  De relatie met de media wordt onderhouden via de werkgroep PR.

Oecumenische Werkgroep

In de Oecumenische Werkgroep participeren de Rooms-katholieke Kerk, de Oud-katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.  Deze werkgroep, waarvan de pastores vaste leden zijn, is voortgekomen uit het Conciliair Proces (ontstaan in de jaren ’80 van de twintigste eeuw). Ook de inmiddels meer dan 20 jaar bestaande  Wereldwinkel is een resultaat van oecumenische samenwerking.

Het beleid van de Oecumenische Werkgroep is erop gericht het interkerkelijk gesprek  te onderhouden in het besef dat dit de verschillende kerkelijke tradities verrijkt en inspireert.

De Oecumenische Werkgroep bereidt gezamenlijke vieringen voor leden van de Protestantse Kerk, Oud-katholieke Kerk en Rooms-katholieke Kerk in de Egmonden voor, rekening houdend met de verschillende religieuze tradities. De Oecumenische Werkgroep werkt jaarlijks gezamenlijke liturgieën uit voor:

 • Dienst in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (januari);
 • Wereldgebedsdag (maart);
 • Vastenmeditaties (40 dagentijd);
 • Vredesdienst (september);
 • Oogstdienst  (oktober).

Beheer

Het college van kerkrentmeesters is belast met de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.

De kerkrentmeesters hebben hun activiteiten onderverdeeld in een aantal kerntaken:

 • beheer onroerend goed
 • beheer financiën
 • verhuur
 • personeel
 • archieven

1.      Beheer onroerend goed

De gemeente bezit twee kerkgebouwen, resp. in Egmond aan Zee en in Egmond-Binnen, de pastorie in Egmond aan Zee en twee begraafplaatsen, resp. bij de kerk in Egmond-Binnen en in Egmond aan den Hoef, rond de Slotkapel. Ook het Gebouw, naast de kerk in Egmond aan Zee, is eigendom van de gemeente.
Beide kerkgebouwen hebben de status van Rijksmonument.
Een gedeelte van de begraafplaats rond de Slotkapel heeft de status van gemeentelijk monument.

De toren van het kerkgebouw in Egmond aan Zee is eigendom van de burgerlijke gemeente Bergen.

Door vergrijzing en mede daardoor teruglopend ledental zal het op termijn ondoenlijk zijn beide kerkgebouwen te beheren en te onderhouden. Het ligt in de lijn der verwachting dat de kerk in Egmond aan Zee zal overblijven. Voor de kerk in Egmond Binnen zijn we op zoek naar een passende en voor iedereen te accepteren nieuwe bestemming, mede door het feit dat de kerk grenst aan ons kerkhof. Door dit gegeven lag het voor de hand contact te zoeken met de Sint Adelbert Abdij, die pal naast de kerk ligt. Ook de broeders van de abdij hebben er baat bij dat de herbestemming passend is. In 2015 zijn er een aantal oriënterende gesprekken geweest met de broeders, wat binnenkort zal leiden tot de ondertekening van een intentieverklaring, waarin wordt verwoord wat beide partijen de komende tijd van elkaar mogen verwachten om tot een passende bestemming van het kerkje te komen. In voorkomende gevallen kan de Abdij gebruik maken van het kerkgebouw. Er zijn afspraken gemaakt o.a. over beheer, gebruik van installaties.

Het onderhoudsplan van de kerkgebouwen omvat een periode van zes jaar, waarin per jaar wordt aangegeven aan welk onderdeel onderhoud gepleegd moet worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Voor zover de jaarlijkse onderhoudslasten binnen het 6-jarig onderhoudsplan blijven wordt over deze kosten 50 % Rijkssubsidie ontvangen.

De beide kerkorgels vragen een goed beheer. In overleg met organisten wordt het onderhoud volgens plan uitgevoerd. Ook de orgels zijn rijksmonumenten, het onderhoud valt niet meer onder een afzonderlijke subsidieregeling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

De pastorie is in 2004-2005 in verband met de komst van de nieuwe predikant grondig gerenoveerd. In 2010 is de cv-installatie opgesplitst en is het gedeelte van het huis, waarin zich de studeerkamer van de predikant en enkele kleine kamers bevinden, voorzien van een aparte cv ketel; eind 2015 wordt de andere cv ketel vervangen, in 2013/2014 is het dak gerenoveerd en geïsoleerd en spouwmuurisolatie wordt later aangebracht. Naar verwachting behoeft deze woning, behoudens onvoorziene omstandigheden, de komende periode weinig extra aandacht.  Wel kunnen er eventuele kosten ontstaan als besloten wordt de woning te isoleren.

Het Gebouw is in redelijk goede staat. Waar nodig wordt het pand onderhouden.
Het beheer van het Gebouw ligt in handen van één vrijwilliger. Het college van kerkrentmeesters is contactpersoon.

Het beheer van beide begraafplaatsen vergt de nodige aandacht. Met name zullen de tarieven regelmatig getoetst worden aan de tarieven van de burgerlijke gemeente.

2.      Beheer financiën

Jaarlijks wordt vóór 1 november de begroting voor het komende jaar opgesteld en aan de kerkenraad ter vaststelling voorgelegd. Aan de hand van de begroting worden in de loop van het jaar zowel de baten als de lasten (uitgaven) van de gemeente “in de hand gehouden”.
De belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente is de vrijwillige bijdrage van de ingeschreven leden. Jaarlijks wordt hiertoe de actie Kerkbalans gehouden.
De tweede belangrijke inkomstenbron vormen de beleggingen van het vermogen van de gemeente. Er zal permanent aandacht aan het optimaliseren van de opbrengsten moeten worden besteed.
Voor het onderhoud en restauratie van de gebouwen en het gemeentewerk wordt geregeld in de kerkdienst gecollecteerd.
Andere inkomsten zijn o.a.: verhuur van de kerkgebouwen en het Gebouw, giften en legaten.

De bijdrage- en de ledenadministratie worden sinds 2011 gevoerd via het LRP- programma van de PKN (Leden Registratie Systeem Protestantse Kerk).
Dit systeem is gebaseerd op een internetomgeving. De vrijwilligers, die bevoegd zijn voor bepaalde taken, kunnen direct inloggen.

3.      Verhuur

De bestaande afspraken voor het gebruik van de kerkgebouwen voor bijv. burgerlijke en / of kerkelijke huwelijkssluitingen, alsmede voor uitvaartdiensten worden gecontinueerd.
De verhuur van het Gebouw wordt eveneens op de door de kerkenraad vastgestelde condities voortgezet.

4.      Personeel

De predikant is in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij heeft een dienstverband van 80%. De salariëring etc. is conform de landelijk geldende regelingen van de PKN.

De gemeente kent veel vrijwilligers. Zij krijgen de gemaakte onkosten vergoed.
Voor een aantal van hen is een W.A.-verzekering afgesloten.

5.      Archieven

Het beheer van de archieven van de gemeente is kerkordelijk een taak van het college van kerkrentmeesters. Hiervoor dient nog een procedure te worden opgesteld door de aanwezige archivaris.

6.     Privacyverklaring

Zie hiervoor  Privacystatement PKN-gemeente, september 2018.