Werkgroepen, activiteiten, beleidsplan, privacyverklaring

Ambtelijke werkgroepen
Kerkenraad: het bestuur van de gemeente.
Diaconie: heeft tot taak hulp te bieden aan hen die hulp nodig hebben.
Pastoraal overleg: training van ouderlingen en diakenen die huisbezoeken doen.
College van kerkrentmeesters: houdt zich bezig met het beheer van de kerk, gebouw en begraafplaats.

Andere werkgroepen
Redactie ‘Samenvaart’ : het kerkblad verschijnt 3 x per jaar.
Liturgiegroep: heeft inbreng bij de inhoud van de diensten.
Oecumenische werkgroep: afgevaardigden van alle kerken van de Egmonden bereiden een aantal diensten voor en bespreken zaken die van belang zijn voor de oecumene.

Andere activiteiten
Open Huis (oecumenisch): iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Het Gebouw naast de Protestantse kerk in Egmond.
Gesprekskringen: er is één maandelijkse gesprekskring (1e woensdagavond van de maand) die zelf steeds nieuwe thema’s aandraagt. 

Beleidsplan 2023 – 2026 van de Protestantse Gemeente te Egmond

privacyverklaring
Zie hiervoor Model-privacystatement PKN-gemeenten, september 2018