Werkgroepen, activiteiten, beleidsplan, privacyverklaring

Ambtelijke werkgroepen
Kerkenraad: het bestuur van de gemeente.
Diaconie: heeft tot taak hulp te bieden aan hen die hulp nodig hebben.
Pastoraal overleg: training van ouderlingen en diakenen die huisbezoeken doen.
College van kerkrentmeesters: houdt zich bezig met het beheer van de kerk, gebouw en begraafplaats.

Andere werkgroepen
Redactie ‘Samenvaart’ : het kerkblad verschijnt 3 x per jaar.
Liturgiegroep: heeft inbreng bij de inhoud van de diensten.
Oecumenische werkgroep: afgevaardigden van alle kerken van de Egmonden bereiden een aantal diensten voor en bespreken zaken die van belang zijn voor de oecumene.

Andere activiteiten
Open Huis (oecumenisch): iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Het Gebouw naast de Protestantse kerk in Egmond.
Gesprekskringen: er is één maandelijkse gesprekskring (1e woensdagavond van de maand) die zelf steeds nieuwe thema’s aandraagt en een tweewekelijkse bijbelstudiegroep (donderdagmiddag), die een lectio continua volgt met ter verdieping een commentaar van Thomas Naastepad erbij.

Beleidsplan 2021 – 2024 van de Protestantse Gemeente te Egmond,
vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 mei 2021

Algemeen
De Protestantse Gemeente Egmond is verspreid over drie dorpen: Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen.
De dorpen maken deel uit van de burgerlijke gemeente Bergen, waartoe voorts nog behoren Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl en Groet.
De Egmondse dorpskernen hebben ieder hun eigen karakter, cultuur en sfeer.
Belangrijke bronnen van inkomsten zijn: toerisme, landbouw (bollenteelt), veeteelt en klein-industrie.
De Egmonden hebben een grote cultuurhistorische waarde, die niet alleen gestalte krijgt in gebouwen en landschap, maar ook in evenementen en exposities.
Egmond profileert zich als familiebadplaats. In de zomermaanden worden de dorpen overspoeld met toeristen, uit binnen- en buitenland.
Een deel van hen bezoekt de wekelijkse vieringen van onze gemeente. Daarbij staat gastvrijheid hoog in ons vaandel. Samen proberen we verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en daarbij de grenzen te verleggen.
Ook in oecumenisch opzicht proberen we dit te verwezenlijken. De samenwerking met de Oud-Katholieke parochie en de Rooms-Katholieke parochie heeft een belangrijke plaats in de Egmonden.
In de 3 Egmonden zijn vier basisscholen. Er zijn twee zorgcentra, de Prins Hendrikstichting, zorgcentrum Huize Agnes, en een hospice.
De Protestantse kerk te Egmond aan Zee is een fraai gerestaureerd pand uit 1746. Een goed functionerend verenigingsgebouw, “het Gebouw”, is er aan vast gebouwd.
Per zondag is er één viering, doorgaans in Egmond aan Zee. Vier keer per jaar is er een kerkdienst in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef.
Per 1 april 2021 staan in de kerkelijke gemeente 169 belijdende leden en 179 doopleden geregistreerd. In de loop der jaren is de vergrijzing meer en meer toegenomen. Het huidige ledenbestand bestaat voor een belangrijke deel uit 70-plussers.
De PKN-gemeente Egmond is een sterk vergrijzende gemeente, waarin jeugd en jongeren ontbreken. Desondanks is er nog steeds een toereikende groep meelevenden, die zich met enthousiasme inzet voor het werk in de gemeente.
De kerkenraad heeft uitgesproken, dat zij een “missionaire” gemeente wil zijn, een gemeenschap, die uitnodigend is, naar buiten gericht in woord en daad.  Zo hebben wij niet alleen aandacht voor onze eigen leden, maar hebben we ook oog voor onze gasten en degenen, die verder van de kerk afstaan.

Aan de gemeente is één predikant verbonden met een dienstverband van 80%.
De kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit ouderlingen, diakenen en vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters. Maandelijks is er een vergadering, die wordt voorbereid door het moderamen.

Visie op kerk-zijn1
De gemeente van Jezus Christus in de Egmonden is een gemeente, een kerk die tijd en ruimte biedt voor viering en bezinning, voor eerbiedige, liefdevolle omgang met God en met elkaar, met het oog op de wereld, te beginnen de vele gasten (toeristen) die jaarlijks de diensten bezoeken en ook na de diensten een warm onthaal krijgen tijdens het koffie-uur in het Gebouw.
In het winterseizoen, van oktober t/m maart, wordt de saamhorigheid versterkt door maandelijkse soepmaaltijden.
In de kerk mag de gemeente – mét die gasten! – wonen, zich thuis, op haar gemak voelen. Op vaste momenten mogen mensen er tijdelijk hun tent op slaan, zich laven, hun ziel laten opleven om daarna de wereld weer in te kunnen gaan.
Altijd zal er ruimte worden vrijgehouden voor de ontmoeting met de Eeuwige God, Bron van ons leven, die gezegd heeft ‘Ik zal er zijn’ – God, die bij uitstek de mensen aanroept, aanspreekt, zodat zij, door die aanroep opgewekt, op hun beurt antwoorden.
De gemeente werkt er voortdurend aan dat met regelmaat dit levenslicht, deze levenskracht worden hernieuwd en gedeeld. Het Woord wordt gehoord en uitgelegd, de doop wordt bediend, brood en wijn worden gedeeld, liederen gezongen, gebeden uitgesproken, de zegen op de gemeente gelegd. Dit alles geschiedt met aandacht en zorg, met geur, kleur en smaak: hoorbaar, tastbaar, voelbaar, zichtbaar.
Het geloof mag met geest, ziel en lichaam worden beleefd!
In vrijheid komt de gemeente samen en zij is bereid te leren om zich te blijven verwonderen over de lankmoedige liefde die God voor ons mensen heeft. Daarbij leeft zij in het besef dat Gods liefde voor ons een oproep is om aan vrede en gerechtigheid te bouwen in deze wereld. Ook die profetische, vaak storende functie heeft de gemeente in de samenleving, een functie die niet in het straatje past van de dagelijkse routine van de maatschappij.
De gemeente wil ernst maken met het priesterschap der gelovigen. Ieder gemeentelid draagt mede verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Samenvattend: de Protestantse Gemeente Egmond herkent in haar visie een heel aantal van de z.g. ‘kansrijke modellen voor de missionaire gemeente’ die in 2009 werden aangereikt door de landelijke dienstenorganisatie: de gemeente is gastvrij, betrokken, zij put uit de Bron, zij dient, viert en leert, is pastoraal bewogen – en dat niet alleen op de kruispunten van het leven.
n.a.v. Exodus 25-40

Pastoraat
De pastorale – herderlijke – zorg en aandacht richt zich op ‘heel de mens’, onder het aspect van zijn geestelijk functioneren. Het gaat in de pastorale zorg om het vergezellen van mensen, in persoonlijke ontmoetingen, individueel of in een kleine groep. Deze zorg is verbonden met de christelijke geloofsgemeenschap: de ontmoeting staat in het perspectief van het verhaal van God met mensen, opgetekend in de Schriften.
De pastorale zorg heeft oog voor de situatie en omstandigheden van ieder mens die bezocht wordt.
Pastoraat hoopt te bewerkstelligen dat de deelnemers in deze ontmoetingen iets ervaren van ondersteuning, leiding, troost, heling en verzoening in hun leven.
De herderlijke zorg krijgt daar gestalte waar gemeenteleden bereid zijn om te zien naar elkaar en naar anderen. Voorts worden pastorale taken verricht door de predikant, ouderlingen, diakenen en derden, op wie te allen tijde een beroep kan worden gedaan.
Daarnaast is er dagelijks van 9.00-10.00 uur telefonisch spreekuur in de pastorie.
Steeds wordt naar wegen gezocht om de drempel te verlagen en het leggen van contact met gemeenteleden en andere Egmonders te bevorderen.
Taken van de wijkteams (ouderlingen / diakenen / derden):
– bezoeken van jarigen boven de 80 jaar, jubilarissen;
– verwelkomen van nieuw ingekomenen;
– signaleren van en mensen bezoeken in crisissituaties;
– bezoeken van ouderen in de zorgcentra de Prins Hendrik Stichting en Huize Agnes.
Tweemaal per jaar ontmoeten de leden van de wijkteams, ouderlingen, diakenen en predikant elkaar om ervaringen uit te wisselen en is er ruimte voor vorming en toerusting.

Diaconie
Dienen is het kernwoord voor de missionair-diaconale gemeente:
– barmhartigheid doen
– het signaleren van knelsituaties in de samenleving.
– onrecht aan de kaak stellen (d.m.v. protestbrieven aan de lokale en landelijke overheden). De diaconie wil in de kerk, de samenleving en de wereld delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en, waar onrecht is, te getuigen van Gods gerechtigheid.
Deze taak betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
De diaconie verricht haar werk binnen het door de kerkenraad vastgestelde beleid, waarbij het maken van keuzes onontbeerlijk is. Uitgangspunt: hulpverlenen zonder aanzien des persoons, zonder beoordeling of veroordeling van de maatschappelijke of politieke situatie van betrokkenen.
Onderdeel van dit uitgangspunt is het ter hand stellen van een bedrag aan z.g. stille hulp aan de predikant.
In de samenleving is de diaconie actief betrokken bij allerhande “netwerken” van organisaties en mensen die zich inzetten voor het welzijn van mens en samenleving (bijv. Amnesty International, de Arme Kant, afdeling Bergen en Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Oikocredit). Ook is de diaconie betrokken bij de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de burgerlijke gemeente Bergen.
Er is in 2020 een project gestart, waarbij financiële ondersteuning wordt geboden aan lokale onderwijsinstellingen (bijv. voor de aanschaf boeken voor de bibliotheek, aanleg watertappunten op het schoolplein).
Een resultaat van samenwerking met de diaconieën van de Oud-Katholieke parochie en de Rooms-katholieke parochie is het wekelijkse Open Huis: op donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur wordt in Het Gebouw open huis verleend aan passanten en gemeenteleden voor koffie en/of een gesprek.
Met de diaconie van de PKN-gemeente Castricum is een samenwerking gestart, bijv. met betrekking tot uitwisseling van diakenen bij kerkdiensten en het bepalen van gezamenlijke collectedoelen.
De diaconie is verantwoordelijk voor:
– Inzamelen van gaven. Wat betreft de collecte in de veertigdagentijd: daarin wordt nauw samengewerkt met de andere kerken in de Egmonden.
– Verwerken en bestemmen van collecten en giften.
– Voorbereiding van en assistentie bij de Heilig Avondmaalvieringen (in het kader van recht doen met Fair Trade wijn).
– Bloemengroet
– Materiële hulp aan leden van de kerkelijke gemeente en aan anderen;
Hulpverlening via Kerk in Actie, bij voorkeur door zo concreet mogelijk deel te nemen aan projecten;
De gemeente bewust maken van haar verbondenheid met mensen waar ook ter wereld en haar verantwoordelijkheid om de nood in de wereld te lenigen.
– Beheer van diaconale eigendommen
– Administratie en financieel beheer diaconie
De diaconie maakt jaarlijks een plan, hoe door middel van voorlichting en metterdaad het werk van Kerk in Actie in binnen- en buitenland wordt gesteund.
Aangezien een deel van de inkomsten van de diaconie afkomstig is van belegd vermogen heeft de diaconie, met goedkeuring van de kerkenraad, een beleggingsbeleid vastgesteld met de volgende randvoorwaarden:
Beleggingen moeten risicomijdend zijn;
Ongeveer 5 % van het vermogen wordt belegd in sociaal-ethische beleggingsvormen.
In bijzondere gevallen (ook dan in overleg met de kerkenraad) kan overwogen worden een deel van het vermogen op andere wijze te besteden.

Liturgiecommissie
De kleine liturgiecommissie werkt in samenwerking met de predikant aan een gevarieerde inbreng in de liturgie vanuit de gemeente, met het oog op die gemeente.
Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat liturgie een aangelegenheid is die de hele gemeente betreft. Het is dan ook vanuit dit perspectief dat de liturgiecommissie medewerking verleent op de volgende wijzen:
– gebed van de zondag en Schriftlezingen (m.m.v. een groep lectoren);
– keuze van eventuele extra teksten (gedichten, bijzondere liederen e.d.);
Extra aandacht wordt besteed aan feestelijke en bijzondere diensten, zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasmorgen, Pinksteren, Voleindingszondag, Kerstnacht en Kerstmorgen.

Vorming en toerusting
Toen een Latijns-Amerikaanse kerk in de jaren tachtig van de vorige eeuw een instituut oprichtte speciaal bedoeld voor theologische vorming van gemeenteleden gaf zij dat de volgende slogan mee:
Een levende gemeente deelt verantwoordelijkheden en investeert in de gaven van haar leden”.
Elke gemeente is een lerende gemeente, die wegen zoekt ter verdieping van het persoonlijk beleefde geloof en van de geloofsgemeenschap.
Ieder seizoen is er daarom gelegenheid deel te nemen in vorming en toerustingswerk.
Er is één maandelijkse gesprekskring (1e woensdagavond van de maand) die zelf steeds nieuwe thema’s aandraagt en een tweewekelijkse bijbelstudiegroep (donderdagmiddag), die een lectio continua volgt met ter verdieping een commentaar van Thomas Naastepad erbij.

Communicatie
Bestaande vormen:
– Het kerkblad “Samenvaart”: verschijnt 4 x per jaar; er is een digitale versie
beschikbaar.
Mededelingen, die buiten de verschijningsperiodes vallen, worden vanaf de kansel gedaan, via de algemene mailinglist en per nieuwsbrief (digitaal).
– De website biedt relevante informatie (bv. over de kerkdiensten).
– Alle vieringen zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl
– De lokale omroep RTV 80, waarin geregeld ruimte is voor kerknieuws.
– Regionale huis-aan-huisbladen, waarin kerkdiensten en bijzondere vieringen worden gemeld.
– Tevens wordt een folder, waarin alle vieringen staan vermeld, verspreid bij de plaatselijke vakantieparken ter informatie van de vele gasten.

Oecumenische Werkgroep
In de Oecumenische Werkgroep participeren naast de PKN Egmond de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk.
Het beleid van de Oecumenische Werkgroep is erop gericht het interkerkelijk gesprek te onderhouden in het besef dat dit de verschillende kerkelijke tradities verrijkt en inspireert.
De Oecumenische Werkgroep bereidt de gezamenlijke vieringen voor, rekening houdend met de verschillende religieuze tradities. Zij werkt jaarlijks liturgieën uit voor:
– Dienst in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (januari);
– Vastenmeditaties (40 dagentijd);
– Vredesdienst (september);
– Oogstdienst (oktober).

Beheer
Het college van kerkrentmeesters is belast met de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.
De kerkrentmeesters hebben hun activiteiten onderverdeeld in een aantal kerntaken:
1. beheer onroerend goed
2. beheer financiën
3. verhuur
4. personeel
5. archieven

 1. Beheer onroerend goed
  De gemeente bezit één kerkgebouw, in Egmond aan Zee, de pastorie in Egmond aan Zee en één begraafplaats in Egmond aan den Hoef, rond de Slotkapel. Ook het Gebouw, naast de kerk in Egmond aan Zee, is eigendom van de gemeente.
  Het kerkgebouw heeft de status van Rijksmonument.
  Het van Dam kerkorgel is een rijksmonument. In 2019 is de windmachine vervangen en de balg gerestaureerd. De komende jaren worden de pijpen gerestaureerd. Een deel van deze kosten zijn subsidiabel volgens SIM regeling.
  Een gedeelte van de begraafplaats rond de Slotkapel heeft de status van gemeentelijk monument.
  De toren van het kerkgebouw in Egmond aan Zee is eigendom van de burgerlijke gemeente Bergen.
  Het onderhoudsplan van het kerkgebouw omvat een periode van zes jaar, waarin per jaar wordt aangegeven aan welk onderdeel onderhoud gepleegd moet worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Voor zover de jaarlijkse onderhoudslasten binnen het 6-jarig onderhoudsplan blijven wordt over deze kosten 60 % Rijkssubsidie ontvangen.
  De pastorie is de afgelopen jaren gerenoveerd en geïsoleerd. De komende paar jaar worden er, behoudens onvoorziene omstandigheden, weinig onderhoudskosten verwacht.
  Het Gebouw is in redelijk goede staat. Waar nodig wordt het pand onderhouden. Er wordt overwogen om het dak te isoleren en te vervangen.
  Het beheer van het Gebouw ligt in handen van één vrijwilliger. Het college van kerkrentmeesters is contactpersoon.
  Het beheer van de begraafplaats vergt de nodige aandacht. Met name zullen de tarieven regelmatig getoetst worden aan de tarieven van de burgerlijke gemeente.

2. Beheer financiën
Jaarlijks wordt vóór 1 november de begroting voor het komende jaar opgesteld en aan de kerkenraad ter vaststelling voorgelegd. Dit gebeurt sinds 2019 in het FRIS programma van de Protestantse kerk. Aan de hand van de begroting worden in de loop van het jaar zowel de baten als de lasten (uitgaven) van de gemeente “in de hand gehouden”.
De belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente is de vrijwillige bijdrage van de ingeschreven leden. Jaarlijks wordt hiertoe de actie Kerkbalans gehouden.
De tweede belangrijke inkomstenbron vormen de beleggingen van het vermogen van de gemeente. Er zal permanent aandacht aan het optimaliseren van de opbrengsten moeten worden besteed.
Een derde bron van inkomsten vormen de opbrengsten van de begraafplaats.
Voor het onderhoud en restauratie van de gebouwen en het gemeentewerk wordt geregeld in de kerkdienst gecollecteerd.
Andere inkomsten zijn o.a.: verhuur van het kerkgebouwen en het Gebouw, giften en legaten.
De bijdrage- en de ledenadministratie worden sinds 2011 gevoerd via het LRP- programma van de PKN (Leden Registratie Systeem Protestantse Kerk).
Dit systeem is gebaseerd op een internetomgeving. De vrijwilligers, die bevoegd zijn voor bepaalde taken, kunnen direct inloggen.

3. Verhuur
De bestaande afspraken voor het gebruik van het kerkgebouw voor bijv. burgerlijke en / of kerkelijke huwelijkssluitingen, alsmede voor uitvaartdiensten worden gecontinueerd. Zo nodig worden de tarieven bijgesteld.
De verhuur van het Gebouw wordt eveneens op de door de kerkenraad vastgestelde condities voortgezet.

4. Personeel
De predikant is in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij heeft een dienstverband van 80%. De salariëring etc. is conform de landelijk geldende regelingen van de PKN.
De gemeente kent veel vrijwilligers. Zij krijgen de gemaakte onkosten vergoed.
Voor hen is een W.A.-verzekering afgesloten.

5. Archieven
Het beheer van de archieven van de gemeente is kerkordelijk een taak van het college van kerkrentmeesters. Hiervoor dient nog een procedure te worden opgesteld.

Tenslotte
In de loop van deze beleidsperiode komt het emeritaat van de huidige predikant in zicht (1 mei 2023).
In het licht hiervan is het van belang, dat de kerkenraad zich het komende jaar in overleg met de classispredikant beraadt op “hoe verder”?
Daarbij zullen vragen aan de orde komen als: waaraan heeft de gemeente behoefte en is er ruimte voor een eigen parttime predikant.

Privacyverklaring
Zie hiervoor Model-privacystatement PKN-gemeenten, september 2018